Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες Dalietos.com

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Τα Συστήματα ERP Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού προσφέρουν τις λειτουργίες συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης πολλαπλών καθημερινών επιχειρηματικών πληροφοριών σε μια κεντρική βάση δεδομένων με σκοπό την ενοποίηση τους ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη και κεντρική διαχείριση της λειτουργίας μικρών, μεσαίων και μεγάλων Επιχειρήσεων και των τμημάτων αυτής, εσωτερικά ή εξωτερικά.

Συγκεκριμένα, τα Συστήματα ERP Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού παρακολουθούν και αποθηκεύουν εγγραφές λογιστηρίων, εγγραφές πωλήσεων, εγγραφές αποθήκης, κοστολόγησης και παραγωγής, εγγραφές πελατών και προμηθευτών όπως επίσης και άλλων τμημάτων εσωτερικά ή εξωτερικά μια εταιρίας.

Η υπηρεσία, μέσω της πιστοποιημένης και πολυετής επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας, έχει στόχο την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, τόσο στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών όσο και στο επίπεδο των τεχνικών προδιαγραφών των Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP.

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Πιστοποίηση
Microsoft Dynamics

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Η υπηρεσία συνοπτικά

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση νέων εγκαταστάσεων Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP, ανάλυση απαιτήσεων έργου, σχεδιασμού όπως επίσης και τεχνική υλοποίηση έργου

  • Τεχνική υποστήριξη σε αλλαγές και αναβαθμίσεις σε νέες εκδόσεις λογισμικού όπως επίσης και υποστήριξη και εκπαίδευση σε νέες λειτουργίες

  • Πολυεπίπεδη τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη καθημερινών εργασιών και λειτουργών

Συμμετοχή σε έργα

Στάδια
Υλοποίησης Έργων

Τα πέντε στάδια υλοποίησης Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP (Enterprise Resource Planning Systems)

Στάδιο
Διάγνωσης

Το αρχικό στάδιο της διάγνωσης του έργου είναι η διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης θεμάτων και προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν μετά την εφαρμογή του συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP. Το στάδιο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς εξέτασης και αξιολόγησης της λειτουργικότητας, της απόδοσης και της υιοθέτησης του συστήματος από την επιχείριση για να καθοριστεί εάν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρισης.

Στάδιο
Ανάλυσης

Το στάδιο της ανάλυσης αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP. Περιλαμβάνει τη διαδικασία της λεπτομερούς καταγραφής των λειτουργιών, διαδικασιών και αναγκών μιας επιχείρησης. Επίσης, περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις και τους στόχους βάση με των οποίων θα σχεδιαστεί και παραμετροποιήθει η εγκατάσταση και η τελική λειτουργία του συστήματος.

Στάδιο
Σχεδίασης

Το στάδιο της σχεδίασης αποτελεί το βασικότερο και σημαντικότερο στάδιο στην υλοποίηση συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η σχεδίαση του συστήματος με γνώμονα τις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρισης, ο σχεδιασμός της εισαγωγής των τεχνικών χαρακτηριστικών και άλλων πληροφοριών που αφορούν τη σωστή και έννομη λειτουργία της επιχείρισης. Είναι σημαντικό η διαδικασία αυτή να μην αλλοιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία του συστήματος.

Στάδιο
παραμετροποίησης

Το στάδιο της υλοποίησης και παραμετροποίησης του συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP είναι η διαδικασία βάση της οποίας πραγματοποιούνται όλες οι ρυθμίσεις του λογισμικού στις λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρισης. Είναι μια κρίσιμη φάση του έργου που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του συστήματος, τη μετεγκατάσταση δεδομένων, την εκπαίδευση των χρηστών και τη δοκιμή της λειτουργικότητας του συστήματος για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και βάση των αρχικών στόχων και απαιτήσεων.

Αρχική
Λειτουργία

Το στάδιο της αρχικής λειτουργίας αφορά την αρχική και επίσημη χρήση του συστήματος με σκοπό τη λειτουργία της επιχείρισης και αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την επιτυχημένη μετάβαση της χρήσης από το προηγούμενο σύστημα στο νέο. Συνήθως σε αυτό το στάδιο αποδεικνύεται η ποιότητα των εργασιών των προηγούμενων σταδίων, δηλαδή τα στάδια της ανάλυσης και της υλοποίησης. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται τυχόν μικρές βελτιώσεις ή προσθήκες παραμετροποίησης.

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης

Η υπηρεσία ενδείκνυται για τη διαχείριση εγκατάστασης νέων Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP όπως επίσης για την καθημερινή χρήση, βελτίωση, εκπαίδευση, ενημέρωση και αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP.
Η υπηρεσία των Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία της Τεχνικής Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων.

Ευελιξία
και προσαρμοστικότητα

  • Ανάλογα τις απαιτήσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας ή περισσότερων υπηρεσιών
  • Ευέλικτο πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής ανάλογα το πλαίσιο συνεργασίας

Τεχνογνωσία και
κατάρτιση

Προτιμολογημένα πακέτα εργασιών υλοποίησης και υποστήριξης Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP για επιχειρήσεις

Οι τιμές είναι τελικές / ελάχιστη χρέωση 1 ώρα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

Πακέτο
Υλοποίησης
10 ωρών

Τιμή 270€

Το κόστος καλύπτει το στάδιο των εργασιών της υλοποίησης συνολικής διάρκειας 10 ωρών και έχει διάρκεια 6 μήνες. Το κόστος καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης Το κόστος δεν καλύπτει εργασίες εκτός έδρας.

Πακέτο
Υλοποίησης
20 ωρών

Τιμή 540€

Το κόστος καλύπτει το στάδιο των εργασιών της υλοποίησης συνολικής διάρκειας 20 ωρών και έχει διάρκεια 6 μήνες. Το κόστος καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης. Το κόστος δεν καλύπτει εργασίες εκτός έδρας.

Πακέτο
Συνεργασίας
10 ωρών

Τιμή 250€

Το κόστος καλύπτει αποκλειστικά την υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση εγκατεστημένων συστημάτων συνολικής διάρκειας 10 ωρών και έχει διάρκεια 6 μήνες. Το κόστος καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης. Το κόστος δεν καλύπτει εργασίες εκτός έδρας.

Πακέτο
Συνεργασίας
20 ωρών

Τιμή 475€

Το κόστος καλύπτει αποκλειστικά την υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση εγκατεστημένων συστημάτων συνολικής διάρκειας 20 ωρών και έχει διάρκεια 6 μήνες. Το κόστος καλύπτει αποστάσεις εντός ζώνης. Εκτός ζώνης συνυπολογίζεται χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος μετάβασης. Το κόστος δεν καλύπτει εργασίες εκτός έδρας.

Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP

Εγγύηση Υπηρεσιών
Dalietos.com

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης
  • Οι πολλαπλές πιστοποιήσεις σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία σε έργα μεγάλων εγκαταστάσεων Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, διασφαλίζει απόλυτα την παρεχόμενη τεχνογνωσία της υπηρεσίας και των αποτελεσμάτων αυτής παρέχοντας εγγύηση σωστής υλοποίησης και καλής ποιότητας συνεργασία.