Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες Dalietos.com

Συμβουλευτική Χρηματοπιστωτικών Αγορών | Dalietos.com

Η υπηρεσία αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συμμόρφωση Δημόσιων Φορέων, Νομικών Προσώπων, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ Βαθμού, και Εταιρειών, κατά την τακτική και συστηματική επεξεργασία προσωπικών και ειδικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.). Παράλληλα, παρέχεται ρόλος διαμεσολαβητή μεταξύ των εποπτικών αρχών και των υποκειμένων δεδομένων, ενδεικτικά σε αιτήματα και περιπτώσεις παραβιάσεων των δεδομένων.

Επιπλέον, παρέχεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων και τεχνολογίας. Με την εκτέλεση μελετών εκτίμησης αντικτύπου προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων είναι υποχρεωτικός στις ανωτέρω περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτό είναι σε εφαρμογή με τους κανονισμού 2016/673 – General Data Protection Regulation (ΕΕ) και 4623/2019 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Τεχνικές Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO

Η υπηρεσία συνοπτικά

  • Διαμεσολάβηση με την Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

  • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση αιτημάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων

  • Εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων και τεχνολογίας

  • Συμβουλευτική στην εκτέλεση μελετών Εκτίμησης Αντικτύπου Προσωπικών Δεδομένων